shiatsu, shiatsu new york city, 10023, shiatsu manhattan, shiatsu upper west side, shiatsu julie tersigni, shiatsu for you, shiatsu massage nyc,

Photo by Marc Ohrem-Leclef
Shiatsu For You
 

With Julie Tersigni 
Shiatsu Practitioner 

42 West 72nd Street, #7D 
New York, New York 10023 

917-698-3926